Skip to main content

Full text of "Inuktitut, Greenlandic Genesis Translation"

See other formats


Kapitele i^ 

I. Ifuank killaglo nnnalo Gudib ping- 
ortik^k* 2* Nunalo erroi'pok fung^ 
oamigloneet pekkaranej kigiuiekangitr 
fublo koIMgut tarpok, Gudiblo Annerf^t 
imarpeee kollangerpej (i) 5. Gudilo 
okartok: (^) KaungorJe! Kaungorpok 
tava^ 4. Kaulo Gudib tekkoa a- 

jungitidlugo; Kaulo Carlo Gudim ing- 
mikordpsek. j. Kaulo Udiomik taia 
Gudib, tkdo unnuamik taimivdlugoi 
Udlome fiurdlerme tava unnuiigorpok 
lidlangordlunilo. 6. Gudilo pkariok: 
IfuiTimarfokarle imarpeen akkorn^-nne, 
imarpik auikfarkudlugo imarpingmia 
adiamit. 7. Gudilo ifui'nekartitriok, 
imirpik ifuiTimarrum attanetok auikud- 
lugo imarpingniit ifuilimarfub Kolla- 

A 3 neto- 

(i) Sdnerp^j, 
(3) Pekkorfiok^ nStomlfe; tajmalo piok, g. iru'/fimar- 
forlo Kfllaagmik Gudib taia; Udlomi- 
Jq aipane qnnungorpok udlangordluni- 
lo, 9. A^ma Gude okariok (3)^ Imar- 
peet killam attanltut katterfoiiit atau- 
?:itTiut, pennertok tekkukfaukudlugo, 
tajrqala piok. 10. Pennertorlo Gudib 
taia nunamikj imarpeedlo atauzimut kat- 
t^rfortut imamik taiej, Gudiblo tekkoa^ 
tajmaelerfok ajiingitidlugo. 11. Gudi- 
lo mn okariok: Nunamit naulit, igvit, 
nmtC6)'^t nautfei^kraglit, orpeec paur- 
naglit kingunikrakaisferfut irbfomit nel- 
ligeekfunnik, tajmalo piok. 12. Nuna- 
mit tava nlulermeta igvit, nautfeiWio 
naqtfeiakfaglit nelligeekfuc, orp^edlo 
pSurnaglit kingunikraglidlo neUigeea- 
nik, tajmalo pingortok Gudib tekkoa 
^jungitidlugo, i ^. Unnungorporla 

ydlangordlunilq udlome pingaju^'nne. 
I 4. Gudilo okariok : Ifuirimarfome kil- 
langmelerlit nennerputit neliigeengit- 
fut ingrnikortikudlugo udlok unnua- 
rnit^ n^ilqnserkotekf^ukudiugidlo, ned- 
liutut/udludlo, okiudlo pivdlugic i f. 
Tamakkojo nenneroutitaurtaput kiliang- 
me ifq'iTimarfQme, nunab kollagut kau- 

ma- (3) Pekkorfiviok, makotikfarallo^r, tajmalo piok. 16. 
Neaneraurfoargle tekpikko mardluk Gu- 
dib pingortip^'k, angnek (4) nalegaus- 
ferfok kaurfaranget, nenneraudio ming- 
nek (5) nalegausferfok unnuaurfaranget, 
ydlorirfettog, i ?• Gudiblo ifuiTimar- 
fome killangmetipej kaumakudlugit nu- 
nab kollagut nalegaukudlugittog udlo- 
kut unnuakudlo, ingmikortikudlugidlo 
kaumarfomik tartomit; Gudiblo tam^n- 
na tekkoa ajungitidlugo. 19. Udlo- 
milo filTam^nne unnungorpok udlan- 
gormivdlunilo. z o* Gude tava okariok: 
Imamit erkimarforperkfoit umarfut ping- 
orlic! tingmirfedlo tingmiflaput nunab 
kollagut killab iruifimarfub kodlerpanut* 
2 I. Arberfoidlo Gudib pingortipej nel- 
linginarperkfoidlo umarfufiglit aularfud- 
lo imamit pirfut nelligeekfartut;tingmir- 
fedlo nellingin^t, ifaroglit nelligeekfar- 
tut; Gudiblo tekkoej ajuugitidlugit. 2 2. 
Gudiblo pidiuarkoej, i'ma okardlune: 
Kinguakfrngardlufe amerdliartoritfe! i- 
marpeedloaulifegakangarkudlugit; ting- 
mirfa^dlo amerdliartorlit nuname. 23. 
Udlomilo tedlimcenne unnungordluni- 

A 4 lo- (4) Sekkinek pii, 
<5) Kdumact pid. 8 

lo udlangorpoL 5 4. Gudilo okariok : 
Nunamit ' pingorlit nerfudt umarfut, 
nyoYtfut, nyoartudlo, nunametartut, pul^ 
laterirfedlo nelligeekfartut, tajmalo pi- 
ck. 2f, Gudib pingortimagit nerfii- 
tit nyoartut nelligeekfartut; nerfutidlo 
nyoitfut nelligeekfartut, neliingin^dlo 
pullatemrfuit nelligeekfartut, Gudilo 
tekkovok, tam^na ajungimet. 26, Gu- 
de tava okartok: Innuk pingortitigo arfil- 
lirdluta uavtitun elerfidlugo! innuglo 
tauna nalegauflavok aulifekkj^nnut i- 
mametunnut tingmirfknnudio killam 
attanetunnut, nerfutinnudlo nunarfoarme 
tamarfoannetunnut, pullateriarfungnud- 
lo tamannut nuname paurngortunnut. 
27. Tnnuk tava Gudib pingortika ar- 
fiUivdlune^Gademerfaarriilivdlugoping- 
qrtika, angudlo arnarlo pingoreik^k, 
2 8-Gudiblo pidluarkoa'k fma okarbigal- 
lugik:Amerdliartoritikkinguak(irgardIu. 
tik,nuna innulerfikudlugo pekkarbigaliu- 
golopikfautinik, nalegagitik aulifekka^n- 
Butimametunnutjtingmirfa^nnudlGkillara 
attanetunnut, nerfutinnudlo tamannut nu- 
name paurngortunnut! 29. Gudilo o^ 
kariok : Areit ! tunnigivtik W naurfunni k 

ta- (6) Atiorkogivtlk, tamannik fumenerflinhik nuname ta- 
marfoarme, orpeedJo tamarmik paurna- 
karhit nautfeiekfalingnik illivtingnut 
nerf irfekfausfaput. ^o. Nerfutidlo'^ ta- 
mafa nunanietut, tingmirf^dlo tamafa 
kiUam attanetut, pullateriarfuidlo ta-- 
mafa nunametiit umarfiifiglit tunnigika 
naurfunnik nellinginarnik tungiortunnik 
nerrikudlugit; tajmalo pick. 5 i. Pin- 
gortit^niiotamafamifllkroramigittamard- 
lui narfoit a jungitfui narfourfuc tekkogej ; 
Unnungordlunilo udlangoriok udlome 
arbang^Bne* 

Enerdluarfimaput tav^ killaglo nunalo 
lUegeekferperkfoa^kidlo tamarmik. 2. 
Odiomilo arbang^jvaipa^nne fullirf^ne 
tamafa Gudim enerdluf narej, kaOli^rd- 
iunilo CO arbanga^n-aipa^nne fullirfami- 
mt tamarmit 3 Udlorio tam^^nna ar- 
banga^n-aip^e Gudib pidluarkoa ing^ 
mikorkudlugolo, tamattomane kaflliS^ 
rame fullirfaminit tamardluf narmit, ping^ 
ortitfinerminit. 4. Tajmaelerpuk kii^ 
iaglo nunalo pingortinamik, udlok ta^ 
m^nm Gude Jehom C^) nunamik kii- 

A, 5 lang- 

(0 Sorlruliranuclliigo fullirfe taindt, 
(2) Terfa Gpdim AttivijJ. 10 

lansmigio pingortltfigalloarmet, y.Nel- 
linginarniglo orpingoaennik narkfame, 
nunab tajmaitut pigingikadlarmagit, pei- 
linginarniktog naurfunnik narkfame 
naungikadlarmeta; Gude J&kova nuna- 
niut fjellukkorfingikadlarmet nautfeVr- 
fukfamiglo innukangikadlarmet nuname. 
6. Nunamidle ideriakkangatcarpoknunab 
ka tamat maitfekterdlugo. ^ 7. Gudiblo 
Jehovab innuk pingortika pyoalamit 
irbfomit umakfaraik fudloartok kinga-- 
kikut, innuk tajma umarpok tarniliud- 
lune. 8- Gudilo Jehova nautidvilh 

ortok, Edenirae (3) tunnuraut, terfane- 
tikalo innuk pingortite. 9. Gudilo Je- 
hova naukorfiok orpeennik nellinginar- 
nik nunamit tekkorannerfunnik, nerrir- 
fekfalingniglo ajungitfunnik; orpiglo 
vimanarrok nautfaviub kekkanetipa, or- 
piglo ajungitfomik ajortomiglo iliflma- 
nartok terdniStinia. lo. Edenimidlo 
korfoak kokpok nautfavik maitfekter- 
kudlugo; terfangalo auikpok kogeitfi- 
a'nnnut fiflamannut. 1 1. Tamakkoa 
fiurdiij^n akka Plfon, nunab tamarfub 
Havilamik tairfab auatagut koktok, terfa- 
ne Guidimik (4) pekkarpok. 12. Gul- 

dilo 

(3) Nuetinavbiagme. 

(4) Kanguf3mik erdUngnarnermik, II 

dilo nunamit taniatfomanga pirfok a- 
jungikau} Bdellione terrancniok uja" 
rarlo Onyximik attekartok (5), 1 3. 
Kogeitfiarlo aipae't Gihonimiic tajnekar- 
pok, tam^nna nunab tanni\rro3b Kufib 
auatagut kokpok. 1 4. Kogeitfiablo ping- 
aju^n akka terfa Hiddekele Aflyriab 
tunhuane koktok; Kogeitfiarlo finamst 
terfa Frate. ly. Gudiblo Jehovab irt- 
nuk piflka nautf^vingmut Edenlm^to- 
mut n^ggorikfarkudlugo rernikforkud- 
lugolo. 1 6. Gudilo Jehova innung- 
mut inneiziok i'ma pivdiune: net'iig- 
jnnavotit orpingnit tamannit naut(6- 
vingmetunnit. 17, Orpingmidle ajun- 
gitfomik ajortomiglo ilifimanartomit 
nerriflengilatit; udlok neiiinginak, ta- 
mattomanga nerrigalloaruit illomut to- 
Jtydegavlt. 1 g. Gudilo Jehova oka- 
riok: Namangilak, innuk ki/Iimekune, 
ikiortikfarfiomarpara nojortukfanik. i % 
Gudiblo Jehovab irbfomit nerfutit ta- 
mafa narkfamgtut pingortikej tingmir- 
faedlo tamafa killam attanetut, innung- 
roudlo pifipej, miflikfoiomaudlune, kan- 
nok nellinginak taiomanera; nelling- 
taarlQ unaarfok annerniiik fumik Ada- 

mib (5) Tamakko njerksk erdlingnartuk» 12 

mib taigalloaramiuk, tajma attekaler- 
pok. 20. Tajraa Adamib nerfutit ta- 
mafa iiyoitfnt nyoartudlo narkfametut, 
tingmlrfedio killam attanetut attekarti- 
pej J innungmudle ikiorcikfarfingilak 
nejortikdiralloaminik. 2 i. Tava Gii- 
dib Jehovab rinirkfoamik Adam pia, 
fining^rtidliigolo tuUimejfa ill^t pc^rpa, 
innalo miliglugo uimngmik* 22* Tul- 
limanidlo tarnattomanga pa^'rrimaribmit 
Glide Jehov^a arnaliiok pifidlugolo A- 
dammut. 23* Adam tava okartok: 
Terlauput {aurngit faurnimnit pifimar- 
fut, uYniglo uinimnit pifiraarfok; Una 
tajnekaiiravok angumk pirfomik, una 
angumk pifini^'gailaoranie, 24. Taj- 
inaimett6g uviub angnne arniio ke- 
meidau^'k nuliilo nejortUinaiOaua; tau- 
kolo uinikfauflapuk atauzikfamik (^0 
2f. Tamangmiglo Adam nullialo ta- 
makangitfuk kangufugatik* 

Kap, 3, 

Pullateriarfugle pekkoferfonerrurfok 
nerrucinnic (0 tamaanit narkfametunnit, 

Gudib 

(6) Okaiuit taivko Gudib nangmernub okauzeiej* 

(Matr, k» 19, Y. 5O 
(i) Uinarfunnit. 13 

Gudib Jehovab pingortJtejnit; taurfo- 
malo (2) arnak okarbigilerpa: Sunauba 
Gude okauzekarailoarneiTok: Orping- 
mit nellinginarmit nautrtivingmctomit 
iierrginnaungiiatik? 2. Arnab cava 
puilateriarfuk ima pia: Orpeet nautfe- 
vingmetut paurnejnnic nefriginnaugal- 
Iparpoguk. 3* KilTiennile orpiub nauc- 
feviub kekkanetub paurnej pivdiugit 
Gude okauzekartok: 'rerfanga ner'nria- 
raunacik . aktornatikko aglxtj tokonaii- 
vc^rkonnatik* 4. Tava puilateriarfuk 
arnaraun okartok: Naggale; tokysfengi- 
latik, 5, Gudile ncellungilak, udiok 
nellinginak terfanga neffigalloarutik, ir- 
fitik uiTinekaromarput; Gudifudlo elero- 
marpotik, ajungitforlo ajortorlo tava i- 
lifimaiflaui^egtik. 6. Arnablo orpik ta- 
ma^nna irfigangamiuk, terfanga nerfi- 
ominartugallugo, tekkyominarugallugo- 
lo, ilifimanartugailugolo', paurnejnit ti- 
gurfiok neffivdlunilo; uvifog tunnivia 
illegikudlune, taurfomatog nerriviok. 
7> Tava tamangmik irfikik uiTilerput 
tamakangitfiirertiglo milTigallugo; Fig- 
ikorfublo muliingee kattip^kit, tamak- 

konanga (a) Imaloneet: TornSrfuh pnllateriSrfukut okau- 
lit tajmaitut arnanjun attof^j^ 14 

konafi£^a keteriitilerdlutik (3) Gudiblo 
Jeho\^ab nipa tuOarpi^k nautfavikun ing- 
erdlarfok annorfan^oangormef, t^va A" 
daaiib nullja'dlo orpeet nautf^vingme- 
tun akkorna'tigutj Gudib Jehovab k^- 
na tariferpik. 9. Gudible Jehovaj) 
Adam kakoa okarbigallugolo : Sumc- 
pit? .o. Akkia: Nipk nautf^vingme 
tuflaralloariga lapilerdlnngalo tamakan- 
ginama, tajmaitomik irfercortonga. 1 1» 
bkartorlo: Kia nxUunna^'rbigatit tama- 
kangitfufernik? Ne'rinerpin orpingmie 
teirkfomanga innerteikotigirfaralloam- 
nit neh'ikonnatit? 12. Adamiio ak- 
kiok: Arnab tunnirravit uamnekoffaral- 
loal3 tunniganga orpiub tamattoma 
paurn^jnit nerrirfoftgalo, 13. Gudib 
Jehovab tava arnang Ima pia: Saagrne 
tajmailliortotic! Arnarle okartok : Pulla- 
teriarfub feglokictaranga, tajmaitomik 
nerrirfonga. 14. Pullateriarfuk tauna 
tava Gudib Jehovab okafbigai Taj- 
maillioravit, tava nerfutinnit tamarfo- 
arnit narkfametuntiit nyoitfunnidlo nyo- 
artunnidlo pidhieikonnarfilTautit, na:r- 
fangne paurngoromarpotit, pyoalarlo 
cifiaudlugo udlut uungudlugit umatid- 

lutU. (j) Iktoin«rmit« 15 

Jutif. I f. Tblidlo arnarlo ingmikut 
kingarfoYfitromarpautik, arnabio king- 
uekfaralloa iblidlo kinguekfaralioet ing- 
mikut kingarfoifitfomarp^kka; taurfo- 
ma (4) niakiit aflerortiHaua, ibiidle 
taurfoma kimia ailerortitfomarpet. 1 6. 
Arnamun okauzekartok: Nartoleruic 
erdlokilerfisfauagit, anniardiutidlo er- 
nifugomarpotit, uvidJo kajungeriomar- 
pet nalegarisfaudlugole. 17. Adam- 
muttog okariok: Nuiliet naleglugo ot- 
pingmit nemkongitfamnit nei-figavifj 
nuna ajysfavok iblit pivdkitie, nagliug- 
lutit innutigiflauee innutldludt. ig. 
Kakkidlarnekotaurfarnnik kenarikfun- 
niglo njeggordlusfavok illingniifj nauf- 
fudlo narkfame, ^rrekfarnyslauetir. . 1 9. 
Kiengmiudlutit nekkikfarriysfaudf, kefa- 
lo irbfungysfautit, tamattomanga pirt- 
marfotit, pyoalagavit amalo pyoalan- 
goromariotit. 2 o. Adamiblo nulle E- 
Vamik taia, innurfut tamardluinarmik 
arnaringarfuk. 21. Gudiblo Jehovab 
Adammuc nuUianudlo annorarfiorpok 
aminnit, tamakkoningalo annorardlu- 
SJ^' 22. Gudilo Jehova okartok: 

Arein a! 

(4) Nivkrfiab Maiiab Niarna kakugo tornSrfub 
pUieenifc piorngae'rutitfisfeifok iluinagi Gudib 
C«t. I Job. k, 3, V, 8.) i6 

Arein al Adam illavtitun — ekalloartok 
ajun^itfomiglo ajortomiglo ilirimaudlu- 
ne, manale arkGrne K^ektorrinnaunauYi- 
eisfengiiej tigurfiniarkonnanifog neiri- 
lionnanilo orpingmin umanartomit ifu- 
kangitfomun innufuglune. i 3^^ Tava 
Gudib Jehovab audlartipa naucleving- 
mitEdenimit, irbfok kingugvaktakakud- 
lugo, terfanga pifimarfok. 24. fnnuk 
tajma annifmami.uk, Kerubim (5) Ede- 
nib nautfeviub pauangnanecipe}^ amur- 
famik aulatamiglo pennaglit parikud- 
iugo akkotiklak orpingmun umanarto- 
mut^ TESTAMENTITOKAMIT 

MOSESIM AGLEGfej 
SIURDLEET» 

Kaladlin okauzaennut 
nukfei-fimarfut 

narkiutingo^nniglo fukkuiarrimarfue Pellefluncrmic 

OTTOMIT FABRICIUSIMIT, 

AttudPgekfaukudlugit innimgntit koifiniarfunnut Kl6BENttAVlsriME, 

llliftrfttm iglofenne nakkitearfimarfut 

18 2 2* 

€, F. Skuhdrttmtt^